جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب
دانشجو: خانم حسن زاده عباس آبادی
موضوع: روش شناسی ترجمه صحیفه سجادیه با محوریت ترجمه های فیض الاسلام وآیتی
استاد راهنما: دکتر حسن مقیاسی
استاد داور: دکتر سید محمدرضی مصطفوی نیا
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر سید محمدرضی مصطفوی نیا
22 ساعت 24/12/99 یکشنبه: زمان
برای شرکت در جلسه دفاعیه اینجا کنید.

کلیه حقوق این پایگاه متعلق است به
دانشکده اصول الدین قم