اطلاعیه تمدید مهلت ثبت وامهاي دانشـجویی
ضمن آرزوي قبولی طاعـات و عبـادات و تبریک پیشاپیش به مناسـبت فرا رسـیدن عیـد سـعید فطر، پیرو بخشـنامه شماره13874/130 تاریخ15/11/1399 درخصوص اعلام جـدول زمانبنـدي ثبت وام هاي دانشـجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 به استحضار میرساند با در نظر گرفتن دستورالعمل هاي ستاد ملی مقابله بـا کرونـا درخصوص تعطیلی آموزش حضوري بسـیاري از دانشـگاههـا و مراکز آموزش عـالی کشور و عـدم حضور دانشـجویان و همچنین حضور حداقلی همکاران دانشـگاهی در محل کار درشـرایط ناشی از تشدید شیوع بیماري کرونـا و نیز در راسـتاي حمایت بیشتر از دانشـجویان و بهره منـدي حـداکثري آنان از حمایت هاي صـندوق رفاه دانشجویان، مهلت ثبت وامهاي دانشـجویی تا تاریخ 25/03/1400 تمدید میگردد. لذا خواهشمند است با توجه به عدم امکان تمدید مجدد مهلت مذکور ترتیبی اتخاذ فرمایند با قید فوریت نسبت به اطلاع رسانی مؤثر به همه دانشـجویان آن دانشـگاه، اعم از دانشـجویان ورودي سـالهاي قبل و دانشـجویان نو ورود، با بهره گیري از همه سـاز و کارهـا و ظرفیت هاي موجود ماننـد ارسال پیامک، ایمیل، درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع رسانی وسامانه هـاي آموزشـی دانشـگاه و ... اقـدام لازم مبـذول و نسـبت به ارسال لیست هاي وام در مهلت تعیین شـده تسـریع فرمایند.
پیشاپیش از بذل توجه جناب عالی و زحمات همکاران محترم تشکر و قدردانی می نمایم.


دانلود نامه
کلیه حقوق این پایگاه متعلق است به
دانشکده اصول الدین قم