جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی
دانشجو: آقای علی نیکویی
موضوع: « آثار و نتایج اخلاق اجتماعی در قرآن با تکیه بر تفسیر المیزان »
استاد راهنما: دکتر حیدر علی رستمی
استاد مشاور: دکتر غلامرضا خوش نیت
استاد داور اول: دکتر احمد فاضل سعدی
استاد داور دوم: دکتر سید محمد موسوی مقدم
استاد داور سوم: دکتر محمد رصافی

زمان: دو شنبه 1401/06/21 ساعت 13
مکان: (سالن جلسات دانشکده اصول الدین قم)

امور پایان‌نامه‌ها
تصویر اطلاعیه

کلیه حقوق این پایگاه متعلق است به
دانشکده اصول الدین قم