جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
دانشجو: آقای شهرام خدادادی گلی
موضوع: « معیار سنجش تقصیر در کارشناسی رسمی دادگستری »
استاد راهنما: دکتر محمدحسین خلیلی
استاد داور: دکتر علی کشاورز

زمان: پنج شنبه 1401/07/14 ساعت 13:30
مکان: (سالن جلسات دانشکده اصول الدین قم)

امور پایان‌نامه‌ها
تصویر اطلاعیه

کلیه حقوق این پایگاه متعلق است به
دانشکده اصول الدین قم