جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث
دانشجو: آقای علی ملائی دیوشلی
موضوع: « آموزه های اجتماعی سه سوره مائده، حجرات و ممتحنه »
استاد راهنما: دکتر ایوب امرائی
استاد داور: دکتر مریم نظر بیگی

زمان: پنج شنبه 1401/07/14 ساعت 12:30
مکان: (سالن جلسات دانشکده اصول الدین قم)

امور پایان‌نامه‌ها
تصویر اطلاعیه

کلیه حقوق این پایگاه متعلق است به
دانشکده اصول الدین قم