بسمه تعالي

به ياري خداوند متعال، معاونت دانشجويي و امور فرهنگي دانشکده اصول الدين قم در راستاي تعامل سازنده، هم گرايي، هم افزايي و ايجاد ارتباط مستمر، مؤثر و دوسويه با دانش آموختگان دانشکده، تصميم به راه اندازي کانون دانش آموختگان گرفته است.

 اهداف تشکيل کانون دانش آموختگان دانشکده اصول الدين قم:

  1. آشنايي و ارتباط دانش آموختگان با يکديگر و تداوم ارتباط آنان با دانشکده.

  2. هم افزايي در زمينه استفاده از دانش، تخصص و تجربه دانش آموختگان.

  3. انجام طرح ها و فعاليت هاي علمي، فرهنگي، رفاهي، تفريحي و اقتصادي مشترک.

  4. بستر سازي ارتباط دانش آموختگان با ساير مراکز علمي، پژوهشي و فرهنگي.

  5. بررسي پيشنهادهاي اعضا و ايجاد زمينه اجراي آن.

لازم به ذکر است پس از ساماندهي اطلاعات و اطلاع رساني، همايش دانش آموختگان برگزار خواهد شد و هيئت مديره کانون به انتخاب اعضا، فعاليت خود را آغاز خواهند نمود.

 براي کسب اطلاعات بيشتر، با شماره تلفن 37773526-025 داخلي 140 (مديريت امور فرهنگي و روابط عمومي) تماس حاصل فرماييد.


اطلاعات شخصي
نام نام خانوادگي
نام پدر سال تولد
ش ش محل صدور
مليت مذهب
دين    
کد ملي شماره گذرنامه(اتباع خارجه)
جنس وضعيت تأهل
اطلاعات تحصيلي
رشته مقطع
سال ورود نيمسال ورود
تاريخ فراغت    
رشته تحصيلي مقطع کارشناسي سال اخذ مدرک
نام محل تحصيل    
رشته تحصيلي مقطع کارشناسي ارشد سال اخذ مدرک
نام محل تحصيل    
اطلاعات جسماني
وضعيت جسماني نوع ضايعه يا معلوليت
اطلاعات ايثارگري
نسبت شما با شهيد نام شهيد
نسبت شما با جانباز نام جانباز
درصد جانبازي    
جانباز درصد جانبازي
رزمنده مدت حضور
آزاده مدت اسارت
اشتغال
شغل تلفن محل کار
آدرس محل کار
آدرس محل سکونت
استان شهر
روستا خيابان
خيابان فرعي کوچه
کوچه فرعي پلاک
کد پستي پست الکترونيکي
تلفن
شماره تلفن منزل کد
شماره تلفن همراه شماره تماس(ضروري)
توانايي ها
توانايي و تخصص(1) نوع مدرک مربوطه(1)
توانايي و تخصص(2) نوع مدرک مربوطه(2)
توانايي و تخصص(3) نوع مدرک مربوطه(3)
توانايي و تخصص(4) نوع مدرک مربوطه(4)
توانايي و تخصص(5) نوع مدرک مربوطه(5)