بسمه تعالي

قابل توجه خواهران دانشجو (متقاضي خوابگاه)

1- لطفا اطلاعات درخواست شده را به صورت کامل تکميل نماييد.

2-فرمهاي مربوطه را پس از تکميل همراه با مدارک ذيل، بصورت کامل در زمان مراجعه به مسئول مربوطه تحويل دهيد.

(کپي کارت ملي، صفحه اول و دوم شناسنامه، کپي کارت دانشجويي، يک قطعه عکس، تکميل فرمهاي مربوط به خوابگاه)

دانلود فرمهاي مربوط به خوابگاه

 

دانشجويان متقاضي خوابگاه از ساير دانشگاهها، علاوه بر مدارک فوق موارد ذيل نيز ضروري مي باشد:

1-گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه محل تحصيل 2-سفته (ده ميليون ريال)

ضمناً درخواست خوابگاه دانشجويان در کميته اسکان خوابگاه مورد بررسي(انضباطي و اخلاقي) قرار مي گيرد و پس از تاييد و موافقت کميته اسکان، مجوز حضور در خوابگاه صادر مي گردد.

براي کسب اطلاعات بيشتر، با شماره تلفن 37773526-025 داخلي 139 (امور دانشجويي) تماس حاصل فرماييد.

 


اطلاعات شخصي
نام نام خانوادگي
نام پدر وضعيت تأهل
کد ملي شماره دانشجويي
اطلاعات تحصيلي
رشته مقطع
دانشگاه
اطلاعات جسماني
وضعيت جسماني نوع ضايعه يا معلوليت
تلفن
شماره تلفن منزل کد
شماره تلفن همراه شماره تماس(ضروري)
شماره همراه ولي يا سرپرست نسبت ولي يا سرپرست