اطلاعيه ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي براي شرکت در مرحله پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي بهمن ماه سال ۱۴۰۱

به اطلاع متقاضيان ثبت نام و انتخاب رشته برای ظرفیت های خالی مانده رشته محلهايي که در مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی
سراسري سال 1401 تکمیل نگردیده، میرساند پذيرش در این مرحله برای رشته محلهای مذکور براساس سوابق تحصيلي
)معدل کتبي ديپلم( در نوبت بهمن ماه صورت میگیرد.
ثبتنام و انتخاب رشته از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان از روز چهارشنبه مورخ 30/09/1401 آغاز و تا روز شنبه مورخ
10/10/1401 ادامه خواهد داشت.
دفترچه راهنماي ثبتنام و جدول كدرشته محل هاي مربوط به پذيرش فوق در درگاه اطالعرساني اين سازمان منتشر شده است.
متقاضيان میتوانند بر اساس ضوابط و شرايط مندرج دفترچه راهنماي مربوط براي ثبتنام در روزهاي فوق به درگاه اطالعرساني
اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبتنام و تكميل فرم انتخاب رشته )حداكثر 100 كدرشته( به روش اينترنتي، اقدام نمايند.
مراحلي كه متقاضی بايد براي ثبت نام اقدام كند:
1-مراجعه به درگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني فوق براي تهيه كارت اعتباري ثبت نام )سريال 12 رقمي( و دريافت
دفترچه راهنماي ثبتنام و انتخاب رشته.
2 -تهيه فايل عكس اسكن شده متقاضی بر اساس توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبتنام.
3-آماده نمودن اطالعات مورد نياز جهت ثبتنام.
4 -خريد كارت اعتباري ثبتنام به مبلغ 000/750(هفتصد و پنجاه هزار( ریال از سامانه خرید کارت اعتباری در درگاه اطالعرساني این
سازمان.
تبصره: با توجه به اينكه مقرر شده است در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، خدماتي از طريق ارسال پيام كوتاه ارائه شود، مبلغ
12000( دوازده هزار( لاير به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام كوتاه دريافت ميشود.
یادآوری های الزم:
1 -اخذ ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6 حداكثر تا تاريخ 31/06/1401 ،دارا بودن مدرك پيشدانشگاهي و يا اخذ مدرك
پيشدانشگاهي حداكثر تا تاريخ 31/06/1401 و يا دارا بودن ديپلم نظام قديم و يا مدرك كارداني )فوق ديپلم( دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالي و كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي براي متقاضيان الزامي است.
2 -دارندگان ديپلم فني و حرفه اي و كاردانش نظام قديم هنرستان كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي و يا مدرك كارداني مي باشند
حق ثبت نام و شركت در اين مرحله را ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته بعنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان
برخورد خواهد شد.
3 -نظر به اينكه گزينش دانشجو در اين مرحله بر اساس سوابق تحصيل )معدل كتبي ديپلم(، صورت خواهد گرفت؛ لذا متقاضيان
)ديپلمه هاي نظام آموزشي 3-3-6 ، نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي، نظام قديم چهارساله دبيرستان و همچنين ديپلمه هاي
فني و حرفه اي و كاردانش نظام قديم هنرستان كه داراي مدرك پيش دانشگاهي و يا كارداني مي-باشند( بايستي معدل كل و يا
معدل كتبي خود را بصورت صحيح در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي درج نمايند. متقاضيان توجه داشته باشند در صورت مغايرت معدل
كل و يا معدل كتبي واقعي با معدل كل و يا معدل كتبي اعالم شده در تقاضانامه ثبت نامي، از ثبت نام پذيرفته شدگان ممانعت
بعمل آمده و قبولي آنها لغو مي گردد.

تذکر: متقاضيان ديپلم فني و حرفه اي و يا كاردانش نظام آموزشي جديد 3-3-6 و ديپلمه هاي فني و حرفه اي و كاردانش نظام
قديم هنرستان كه داراي مدرك پيش دانشگاهي و يا كارداني مي باشند و فاقد معدل كتبي ديپلم هستند، بايستي معدل كل
ديپلم متوسطه خود را عينًا در بند 16 تقاضانامه اينترنتي ثبت نام درج نمايند.
توجه: هرگونه تغييري از طريق نشريه پيك سنجش )هفتهنامه خبري و اطالعرساني سازمان سنجش(، درگاه اطالع رساني
سازمان سنجش و در صورت لزوم از طريق رسانههاي گروهي اعالم خواهد شد.
ضمنًا متقاضیان گرامي ميتوانند سئواالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي درگاه اطالعرساني سازمان به نشاني:
org.sanjesh.request://https /يا با شماره تلفن گوياي: 42163( كد 021 )در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان
خودداري فرمايند.

اخبار
1401/10/05

به اطلاع متقاضيان ثبت نام و انتخاب رشته برای ظرفیت های خالی مانده رشته محلهايي که در مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی
سراسري سال 1401 تکمیل نگردیده، میرساند پذيرش در این...
1401/09/27
در پی به آتش کشیده شدن دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، بسیج دانشکده اصول الدین قم با صدور بیانیه ای این اقدام را محکوم کرد.
متن این بیانیه به...
1401/09/14
بسمه تعالی
به اطلاع دانشجویان عزیز دانشکده میرسانیم مراسم گرامیداشت روز دانشجو روز پنج شنبه مورخ 1401/09/24 راس ساعت 12:30 صبح در تالار علامه عسکری دانشکده برقرار میباشد . حضور...
کلیه حقوق این پایگاه متعلق است به
دانشکده اصول الدین قم