صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
آئين‌نامه كتابخـانه دانشکده اصول الدين قم

بسمه تعالي

مقدمه

آئين‌نامه كتابخانه، مجموعه‌اي از ضوابط و دستورالعمل‌ها درخصوص امانت كتاب و ارائه ساير خدمات اطلاع ‌رساني به مراجعه‌كنندگان است. هدف از تدوين آن حفظ حقوق و اجراي مقررات كتابخانه براي همه اعضاء (اساتيد، دانشجويان، كاركنان و...) است .

تشخيص هر نوع موارد خاص كه در آئين‌نامه كتابخانه نمي‌باشد به عهده مديريت كتابخانه است.

مفاد اين آئين‌نامه براي كليه استفاده‌كنندگان از كتابخانه اعم از اعضاي هيأت علمي، كارمندان، دانشجويان و افراد خارج از دانشکده لازم الاجرا است.

استفاده از مکان و امکانات و  اسناد کتابخانه به معني قبول کردن اين آيين نامه است و عدم آگاهي از جزئيات آن، حقي را نفي يا اثبات نميکند.

اين آيين نامه تا تاريخ 1/7/1394 تغيير کلي نميکند.

موضوعات منابع کتابخانه

کتابخانه دانشکده اصول الدين در مباحث و موضوعات ذيل حدودا داراي 15000 جلد کتاب متنوع به زبانهاي فارسي و عربي است.

علوم قرآن و حديث، تفسير، رجال، فقه و اصول ، حقوق، فلسفه ، اديان ، عرفان ، تاريخ، فرهنگ و تمدن اسلامي وادبيات عرب .

افراد مجاز به استفاده از كتابخانه و شرايط عضويت

 1. دانشجويان دانشکده اصول الدين.

• ارائه كارت دانشجويي معتبر و يا معرفي‌نامه از اداره آموزش و يک عکس.

توضيح: مدت اعتبار کارت عضويت اين گروه، يک نيم سال است.

2. دانشجويان ميهمان دانشکده اصول الدين.

• معرفي‌نامه از اداره آموزش مبني بر داشتن حداقل 4 واحد در دانشکده اصول الدين در نيمسال.

• تحويل يك قطعه عكس رنگي 4*3 پشت نويسي شده با مشخصات متقاضي شامل : نام و نام خانوادگي ، شماره دانشجويي، نام مرکز آموزش عالي محل تحصيل
توضيح: مدت اعتبار کارت عضويت اين گروه، يک نيم سال است.

3. اعضاء هيأت علمي و كاركنان دانشکده اصول الدين.

• معرفي نامه از اداره كارگزيني و يک عکس

توضيح: مدت اعتبار کارت عضويت اين گروه، تا پايان قرارداد است.

4. فارغ التحصيلان دانشکده اصول الدين

• معرفي‌نامه از اداره آموزش و يک عکس.

• تحويل يك قطعه عكس رنگي 4*3 پشت نويسي شده با مشخصات متقاضي شامل : نام و نام خانوادگي ، نام مرکز محل اشتغال

توضيح: براي اين گروه، کارت عضويت غير اماني موقت صادر ميگردد.

5. طلاب حوزه علميه

• ارائه كارت طلبگي معتبر و يا معرفي‌نامه از اداره آموزش حوزه.

توضيح: براي اين گروه، کارت عضويت غير اماني موقت صادر ميگردد.

6. پژوهشگران و دانشجويان در حال انجام پايان نامه

• اين گروه بايد مشغول تحقيق و بررسي و ارائه آثار در موضوعات مرتبط با گروههاي آموزشي دانشکده اصول الدين باشند.

• معرفي‌نامه معتبر از سازمان مربوطه با ذکر موضوع مورد پژوهش(در صورتي که زير نظر سازمان است) و يا تأييد توسط مديريت محترم پژوهش.

• تعهد نامه تأييد شده توسط سازمان مربوطه يا مديريت محترم پژوهش مبني بر اهداي سه نسخه از اثر يا يک نسخه از پايان نامه ذکر شده در معرفي نامه به کتابخانه دانشکده اصول الدين.

توضيح: براي اين گروه، کارت عضويت غير اماني موقت صادر ميگردد.

7. مواردي كه از سوي مسئولين مربوطه مجاز قلمداد شوند.

• معرفي‌نامه معتبر از مسئول مربوطه و يک عکس.

توضيح: براي اين گروه، کارت عضويت غير اماني موقت صادر ميگردد.

قوانين عضويت

1. تكميل فرم درخواست عضويت و پرداخت 10000 ريال به عنوان حق عضويت شرط عمومي براي تمام متقاضيان عضويت است.

2. براي استفاده موردي از كتابخانه نيازي به پرداخت حق عضويت و يا تكميل فرم درخواست عضويت نيست، بلكه مراجعان مي توانند با ارائه معرفي‌نامه مذکور و نيز كارت شناسايي معتبر از سازمان متبوع و يا مرکز آموزش عالي محل تحصيل خود ، حداكثر براي 2 نوبت امكان استفاده از منابع را در محل كتابخانه داشته باشند.

3. کارت عضويت غير اماني موقت، از15 دي تا 15 بهمن و از 15 خرداد تا 15 تير، اعتبار ندارد.

4. عضو، در صورت تخلف از آئين‌نامه، براي بار اول بمدت يک ماه تحصيلي، و براي بار دوم بطور دائم از خدمات کتابخانه محروم ميگردد.

5. در صورتي كه ثابت شود كه اطلاعات ارائه شده از طرف عضو با واقعيت مغايرت دارد، كارت عضويت او باطل مي‌شود.

6. كارت المثني فقط براي يك بار صادر خواهد شد و هزينه صدور 20000 ريال ميباشد.

امانت

1. مخزن كتب به صورت نيمه باز اداره مي‌شود. فقط اساتيد محترم و بعضاً دانشجويان مقطع تحصيلات تکميلي(با تأييد مديريت محترم پژوهش)مي‌توانند وارد مخزن كتابخانه شوند. ساير اعضا اجازه ورود به مخزن را ندارند.

2. خارج کردن منابع كتابخانه از كتابخانه بدون مجوز ممنوع است.

3. منابعي که بدون کارت عضويت امانت داده ميشوند در حکم منابع مرجعند.

4. جهت استفاده از اسناد، ارائه كارت کتابخانه به همراه فيش تکميل شده ي درخواست سند، الزامي است.

5. مدت امانت براي اسناد غير مرجع، 7 روز مي‌باشد.

6. سقف تعداد کتاب اماني3 جلد مي باشد و مازاد بر آن در حکم اسناد مرجع مي باشد.

7. مدت امانت براي اسناد غير مرجع براي اعضاي هيأت علمي، 14 روز مي‌باشد.

8. سقف تعداد کتاب اماني براي اعضاي هيأت علمي 5 جلد مي باشد و مازاد بر آن در حکم اسناد مرجع مي باشد.

9. امانت گيرنده موظف است رأس تاريخ مقرر قبل از ساعت 12 کتاب را به کتابخانه برگرداند.

10. چنانچه اعضاء، اسناد امانتي را در موعد مقرر به کتابخانه بازنگردانند مشمول جريمه خواهند شد.

11. جريمه توسط کتابدار دريافت يا به امور مالي اعلام ميگردد که در اين صورت، امور مالي مقدار جريمه را به حساب بدهي عضو منظور مينمايد.

12. مبلغ ديرکرد براي هر روز تأخير در بازگرداندن هر سند عادي، 1000 ريال ميباشد.

13. مبلغ ديرکرد براي هر روز تأخير در بازگرداندن هر سند رزروي،3000 ريال ميباشد.

14. مبلغ ديرکرد براي هر روز تأخير در بازگرداندن هر سند مرجع،5000 ريال ميباشد.

15. تأخير بيش از هفت روز در مورد اسناد عادي، تخلف محسوب و مبلغ ديرکرد آن سه برابر محاسبه ميشود.

16. تأخير بيش از سه روز در مورد اسناد رزروي، تخلف محسوب و مبلغ ديرکرد آن سه برابر محاسبه ميشود.

17. تأخير بيش از يک روز در مورد اسناد مرجع، تخلف محسوب و مبلغ ديرکرد آن سه برابر محاسبه ميشود.

18. تا زمان پرداخت جريمه ديركرد،‌ امانت گيرنده از خدمات محروم خواهد بود.

19. امانت گيرنده مي‌تواند مدت امانت را با اطلاع و اجازه كتابدار ، حد اکثر براي 7 روز ديگر تمديد كند.

20. جهت تمديد کتاب، آوردن کتاب الزامي است.

21. اگر اسناد مورد نياز درخواست كننده به امانت داده شده باشد، متقاضي مي‌تواند براي امانت گرفتن اسناد در نوبت قرار گيرد.

22. در صورت عدم مراجعه متقاضي براي امانت سند رزرو شده در تاريخ تعيين شده، کتابخانه سند درخواست شده را به مدت يک روز پس از تاريخ تعيين شده در کتابخانه حفظ مي نمايد و در صورت عدم مراجعه متقاضي در طي آن روز، کتابخانه مي تواند آن را در اختيار متقاضي ديگري قرار دهد.

23. در زمان عودت اسناد به كتابخانه ،حضور شخص امانت گيرنده الزامي نيست.

24. كتابخانه مي‌تواند بنا به ضرورت تعداد كتابها و مدت امانت را كاهش دهد و يا استرداد كتابها را قبل از پايان مدت امانت درخواست نمايد.

25. کارکنان و اعضاي هيأت علمي (اعم از رسمي، قراردادي و پيماني) موظفند قبل از انجام سفرهاي طولاني داخل و يا خارج از كشور(بيش از دوماه)،اسناد امانت گرفته شده را به كتابخانه عودت دهند.

26. در صورت مشاهده عيب يا خسارت در سند يا مفقود شدن سند، امانت گيرنده موظف است مطابق نظر مسئول کتابخانه جبران خسارت نموده و 50000 ريال ديگر بابت هزينه آماده سازي پرداخت نمايد.(توصيه ميگردد هنگام امانت، سند را وارسي نموده و از اسناد معيوب استفاده نکنيد)

منابع مرجع

اسناد مرجع فقط براي استفاده در کتابخانه بوده و بايد در پايان وقت اداري همان روز تحويل کتابخانه شود و شامل موارد زير ميباشد:

1. کتابهاي مرجع مانند واژه‌نامه، مجموعه قوانين، كتابشناسي، فهرست، اطلس، نقشه، ديسكهاي كامپيوتري و مدارك منحصر به فرد يا كمياب، فرهنگها، دائره المعارفها، دستنامه ها، راهنماها، کتابهاي پرمراجعه و نيز به طور كلي تمامي كتابهايي كه بر روي عطف آنها ابتدا علامت لاتين(R) يا (م) مشخص شده است.

2. نشريات ادواري, طرح هاي پژوهشي، اسناد و منابع مشابه.

3. مقالات لاتين فارسي و عربي.

4. پايان‌نامه‌هاي تحصيلي.

5. كتب گرانبها و نفيس، چاپهاي قيمتي و مشابه اين ها به تشخيص مسئول کتابخانه.

6. اسناد مرجع فقط براي استفاده در کتابخانه مي باشد و بعد از استفاده بايد تحويل کتابخانه شود.

نظم کتابخانه

1. ساعات کار کتابخانه، همه روزه بجز ايام تعطيل و پنجشنبه، از ساعت 8 تا 20 مي باشد.

2. ساعات کار کتابخانه، پنجشنبه ها، از ساعت 8 تا 18 مي باشد.

3. رعايت كامل پوشش اسلامي و حفظ شئونات فرهنگي ، ديني و اجتماعي در محيط كتابخانه الزامي است.

4. رعايت سکوت در کتابخانه الزاميست.(ضمناً هنگام حضور در کتابخانه، تلفن همراه را خاموش يا در حالت سکوت قرار دهيد)

5. رعايت نظم در کتابخانه الزاميست. (جابجايي ميز يا صندلي و بازکردن يا بستن پنجره مجاز نيست)

6. قدم زدن در کتابخانه ممنوع است‌.

7. رفت و آمدهاي مکرر ممنوع است‌.

8. خوردن،‌ آشاميدن، استعمال دخانيات، استفاده از تلفن همراه در محل كتابخانه ممنوع است‌.

9. خوابيدن در کتابخانه ممنوع است‌.

10. آوردن وسائل خواب و خوراک و هرگونه وسيله اضافه بر وسائل مطالعه به کتابخانه ممنوع است‌.

11. مسئول کتابخانه ميتواند کسي را که مخل نظم کتابخانه است براي يک روز يا بيشتر از کتابخانه محروم کند.

12. مسئوليت وسايل شخصي، به عهده صاحب آن مي باشد.

دانشکده اصول الدين