صفحه نخست دانشکده علامه سيد مرتضي عسکري تأليفات
علامه عسکري(ره)
مقالات انتشارات پايان نامه ها کتابخانه ارتباط با ما
علامه عسکري؛ فخر جهان تشيع
 حضرت آيتالله العظمي جوادي آملي

جمع سالم آن است که انسان بين چند رشته جمع کند و هيچ يک را با يکديگر مخلوط نکند؛ يعني کسي که بحثهاي قرآني را با روايي مخلوط و ممزوج کند در واقع جمع مکسر ميکند، اما وقتي مطالب روايي و رشتههاي علوم قرآني را خوب تفسير کرد، جمع سالم را برقرار کرده است.

مرحوم علامه عسکري بين رشتههاي علوم و عالمان يک حکومت جمع سالم کرد. ايشان علوم حوزوي را با علوم دانشگاهي و کهنسالي و ميانسالي را با نوسالي و جواني جمع کرد. علامه عسکري هر کدام از دانشها را در رشته خاص خودش و هر کدام از مخاطبان را با ظرفيت مخصوصي که داشت جمع سالم کرد.

از همان اول، اين بزرگوار را با ابتکاراتش شناختم. بارها از اينکه علامه عسکري دانشکدهاي تاسيس کرد و براي اداره آن دانشکده از کسي منصوب شدند، تعجب کردم و اين از عظمت و جامعيت ايشان بود. معلوم ميشود که تعليم کتاب و عترت آنقدر پيش اين بزرگوار عزيز بود که حاضر شدند اين ابلاغ - عهدهدار شدن مسئوليت دانشکده – را بپذيرند.

تاليف کتاب «يکصد و پنجاه صحابي ساختگي» حاکي از نبوغ بالاي علامه عسکري است. اين اثر از برجستهترين کارهاي علامه عسکري بود که ايشان را بيش از ديگران به جامعه علمي معرفي کرد.

نه تنها هيچ نقصاني در وجود علامه عسکري پيدا نشد، بلکه روحش روح جواني بود. بارها فکر ميکردم که علامه عسکري روش ابوريحان بيروني را دارد. ابوريحان از افراد کم نظير هزار ساله است که بدون اينکه از حوزه و دانشگاه کسب فيض کند چراغ فروزان جهاني بود و حتي تا لحظات پاياني عمر خويش به دنبال دانستن و کسب علم بود. مرحوم علامه عسکري هم تا نفس ميکشيد در صدد کسب علم بود.

علامه عسکري در عين اينکه از هوش علمي بالايي برخوردار بود، محتاج کسي نبود و اين از کرامتهاي انسان است. اين گونه افراد در علوم، مردم شناسي، جامعه شناسي، تاليف کتاب، حکمت، تزکيه، رفتار و گفتار جمع سالم هستند.

دانشکده اصول الدين