پايان نامه هاي دفاع شده
عنوان راهنما سال دفاع دانشگاه
نويسنده مشاور مقطع رشته
رديف نويسنده عنوان راهنما مشاور مقطع رشته سال دفاع دانشگاه
724 احسان خامنوي خياباني مقام شناسي امامت در روايات تأويلي شيعه محمد هادي قندهاري مجيد معارف کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث 1392 دانشکده اصول الدين تهران
723 سکينه ايزدي سفيد دشتي تفأل و تطير از ديدگاه قرآن و حديث مريم حاجي عبد الباقي محمد صالح شريف عسکري کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث 1392 دانشکده اصول الدين تهران
722 فرشته سميعي عبادات و برکات شب در آيات و روايات مجيد معارف مريم حاجي عبد الباقي کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث 1392 دانشکده اصول الدين تهران
721 ساناز کدخدايي مهلکات و منجيات در حوزه فردي از ديدگاه نهج البلاغه عبد الهادي فقهي زاده مژگان سخي مطلق کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث 1393 دانشکده اصول الدين تهران
720 ايمان الله دادي کندي سبب شناسي چشم زخم در آيات و روايات مجيد معارف سيد محسن مير باقري کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث 1392 دانشکده اصول الدين تهران
719 آزاده عباسي زبان تصوير آفريني، يکي از رموز چاودانگي قرآن محمد علي آذر شب محمد علي مهدوي راد، غلامحسين تاجري نسب دکتري علوم قرآن و حديث 1392 دانشکده اصول الدين تهران
718 مژگان سخي مطلق جايگاه امام باقر عليه السلام در حديث شيعه اماميه مجيد معارف، منصور پهلوان محمد صالح شريف عسکري دکتري علوم قرآن و حديث 1392 دانشکده اصول الدين تهران
717 فاطمه نظري شيوه هاي پيشگيري از گناه در کتاب و سنت غلامحسين تاجري نسب منصور پهلوان کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث 1390 دانشکده اصول الدين تهران
716 شهناز بنائيان معنا شناسي قلب قرآن مريم حاجي عبد الباقي محمد علي لساني فشارکي کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث 1392 دانشکده اصول الدين تهران
715 سيده مرضيه عالمشاه بررسي اصول و قواعد تفسير امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام محمد حسين خليل خليلي کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث 1393 دانشکده اصول الدين تهران